ఉత్తర,దక్షిణ భారతాలను కలిపే వేదిక ఏపీ :ముఖ్యమంత్రి